Re-integratie en coaching op de werkplek

Werken vormt voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Werken betekent voor iedereen iets anders, maar voor veel mensen biedt het structuur, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid (deelnemen aan de samenleving). Het draagt bij aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde en stelt het mensen in staat voor zichzelf en/of gezin te zorgen (financiële beloning). Het komt voor dat een werknemer langere tijd uit het arbeidsproces raakt. Over het algemeen geldt dat het vaak moeilijker blijkt terug te keren naar werk, indien iemand langer uit het arbeidsproces raakt. Een tijdige ondersteuning kan veel verschil maken! Koopman Ergotherapie biedt ondersteuning in het proces van re-integratie en coaching op de werkplek.


Wet Verbetering Poortwachter

Indien een werknemer langere tijd uit het arbeidsproces raakt krijgten de werkgever en de werknemer te maken met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Zij dragen beiden verantwoordelijkheid om voldoende inspanningen te leveren in het werk terug te keren. Het eerste jaar moeten stappen gezet worden om terug te keren in de eigen functie zijn, of zo nodig in een aangepaste functie. Dit noemt men spoor 1.

Als ondanks deze inspanningen het binnen een jaar toch niet mogelijk blijkt terug te keren of als de werkgever geen gepast werk heeft, wordt het tweede spoor ingezet.


Voor wie
  • Werkgevers
    • Preventief
    • Bij een hoog ziekteverzuim op de werkvloer

Het kan zinvol zijn samen te onderzoeken of er factoren zijn die het welbevinden van alle partijen vergroten en hiermee het ziekteverzuim kunnen terugdringen.

  • Werknemers met een hoog ziekteverzuim door overbelastingsklachten (psychisch en/of fysiek of het voortdurend het gevoel hebben op hun tenen te lopen;
  • die reeds gebruik maken van de ziektewet

Arbeidsassessment

Het kan bij hersenletsel een grote uitdaging zijn het handelen goed te objectiveren in relatie tot het werk. Met het arbeidsassessment PRPP@Work kan op een ecologische gevalideerde methode het handelen in kaart gebracht worden waarbij een uitspraak gedaan kan worden over de toegepaste cognitie. Middels interviews met zowel de werknemer als de werkgever en observaties van het handelen kan uitspraak  gedaan worden over de belastbaarheid, de knelpunten, de kwaliteiten, maar ook adviezen voor het vervolg.


Begeleiding eerste spoor traject

Koopman Ergotherapie levert diensten met name gericht op het eerste spoor.

Terugkeren in het werk valt of staat met een goede communicatie en met een goed getimede opbouw. Te lang wachten met re-integreren werkt vaak averechts, maar sommige situaties vragen om iets meer (tijdelijke) aanpassing van werkgever en werknemer om tot een duurzaam resultaat te komen.

Koopman Ergotherapie inventariseert de problematiek in een breed kader: het complete beeld van fysieke, psychische en cognitieve kwaliteiten en beperkingen van de werknemer bepaalt het uiteindelijke advies voor verdere opbouw.

Naast een coachingstraject voorziet Koopman Ergotherapie zo nodig in een kortdurende eerstelijns behandeling waar bepaalde vaardigheden getraind kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn bij  hersenletsel of indien u op meerdere vlakken in uw leven vastloopt (bijvoorbeeld bij een disbalans in de energie).  Zo kan er op meerdere vlakken resultaat geboekt worden en heeft u te maken met een betrokken partner.


Werkwijze

Allereerst wordt gestart met een kennismakingsgesprek om de hulpvraag en verwachtingen van de betrokken partijen duidelijk te krijgen. Begeleiding is altijd maatwerk en ik zal zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de vraag. Na het kennismakingsgesprek zal een onderzoek op de werkplek verricht worden, waarin in een analyse gemaakt wordt van de fysieke, psychische en cognitieve factoren en de omgeving (Wat kan iemand? Wat wordt er van iemand gevraagd? Wat moet er verder ontwikkeld worden? En/of: Welke belemmeringen moeten opgeheven worden?) Hier gaan we gericht mee aan de slag. Er gaat veel aandacht uit naar het implementeren van adviezen.

Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het slagen van een re-integratietraject. Koopman Ergotherapie hecht veel waarde aan een open communicatie tussen de betrokken partijen om een duurzame re-integratie te bevorderen.


Waar

Coaching en ondersteuning vindt vaak op de werkplek zelf plaats. Dit hangt uiteraard af van de vraag en de wens van de werknemer. Coaching kan ook plaatsvinden op mijn praktijklocatie in Spierdijk of bij de werknemer thuis.


Tarieven

De tarieven voor coaching op de werkplek of een werkplekonderzoek zijn afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de omvang van de opdracht. U kunt contact opnemen voor een offerte op maat.

Voor het aanvragen van een offerte of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 06 8111 9029 of een e-mail sturen naar info@koopmanergotherapie.nl